ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวสุศักดิ์ ชุรินทรหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายอดิสร มณีรอดผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ว่าที่ร้อยตรีนภัทร จงใจภักดิ์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวปณิตา เวียงทองผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวอรอุมา เขื่องสถุ่งผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวปวีณ์ฉัตร เจริญรัตน์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวชิระ แก้วเกษการณ์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายปฏิภาณ เพียรธัญกรณ์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายภากร พุ่มสดผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน(ขับขี่ปลอดภัย)
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน(ขับขี่ปลอดภัย
นางสาวปุญยนุช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน