ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวสุศักดิ์ ชุรินทรหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวปุญยนุช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน