ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวสุศักดิ์ ชุรินทรหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองสังข์ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายอดิสร มณีรอดผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายชัยพร คล้ายกมลผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล สิทธุ์พูลผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายสิทธิชัย สิงห์ชัยจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสาวปุญยนุช เมฆเขียวจนท.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน