สมัครได้ที่ 

1.  สมัครด้วยตนเองที่ ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

2. สมัครออนไลน์ ทางเว็บ https://admission.vec.go.th โดยเลือกวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เลือกสาขาวิชาที่ต้องการให้ถูกต้อง

     เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ยื่นที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่จะส่งไปสัมภาษณ์ที่แผนกวิชาที่ผู้สมัครต้องการเรียน

     รับสมัครตั้งแต่วันที่  9 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566

***หากสาขาวิชาใด มีผู้สมัครเกินจำนวน จะทำการทดสอบคัดเลือก** รายละเอียดคลิก

หลักฐานการสมัคร

การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ม. 6 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร