ขั้นตอนดำเนินการสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

สมัครได้ 2 แบบดังนี้

1. สมัครด้วยตนเองที่ ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

2. สมัครออนไลน์ ทางเว็บ https://admission.vec.go.th โดยเลือก วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เลือกสาขาวิชาที่ต้องการให้ถูกต้อง    ขั้นตอนการสมัครคลิก

3. เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครมา ยื่นที่จุดรับสมัคร ห้องงาทะเบียน อาคารอำนวยการ   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ 

4. เจ้าหน้าที่รับสมัครจะส่งผู้สมัครไปเข้ารับการคัดเลือกที่แผนกวิชาที่ผู้สมัครต้องการเรียน  

5. รอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบปกติ วันที่ 1 มีนาคม 2567

6. มามอบตัว วันที่ 9 มีนาคม 2567 พร้อมผู้ปกครอง ที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และนำเอกสารมอบตัสมาให้ครบถ้วน

  รายละเอียดทั้งหมดคลิก    

หลักฐานการสมัครในการมอบตัว

1. ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัครฯ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นสำเนาถูกต้อง ของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ       1  ฉบับ  

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง ของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ        1  ฉบับ  

   ****สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (กรณีขาดเอกสารบิดา มารดา)

4. การแต่งกาย ให้ใส่ชุดนักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม ให้เรียบร้อย

5. ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา ทางวิทยาลัยฯ จะจัดถ่ายรูปประจำตัวให้ตอนเปิดภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ม. 6 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร