สมัครได้ที่ 

1.  สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ที่จุดรับสมัครห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

2. การแต่งกายในวันมอบตัวให้แต่งชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบสถานศึกษาเดิม 

     รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม ถึง 5 พฤษาคม 2566

หลักฐานการสมัคร

*** สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา     1 ฉบับ

*** สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา 1 ฉบับ

***สำเนาสูติบัตรของนักเรียน กรณี ขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา  1 ฉบับ


ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียน

   

การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ม. 6 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) 

สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร